2593/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan quốc tế Hà Nội lần thứ III;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III, gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;
3. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Phó Trưởng ban;
4. Bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh - Ủy viên thường trực;
5. Ông NguyễnThế Kỷ, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên;
6. Ông Đặng Xuân Hải - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - Ủy viên;
7. Ông Phan Đình Tân - Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
9. Ông Phạm Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam - Ủy viên.
Điều 2. Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III chịu trách nhiệm định hướng nội dung tư tưởng và chỉ đạo tổ chức các hoạt động của Liên hoan Phim.
Điều 3. Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III tự giải thể sau khi Liên hoan Phim kết thúc.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các cá nhân có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
-BT Hoàng Tuấn Anh;
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, ĐA(2), MA. 20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác