2595/BVHTTDL-VHDT

TLBT, Vụ TVVH Dân tộc-Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc đề nghị đăng thông báo Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật nhiếp ảnh đề tài DTTS và miền núi khu vực phía Nam trên báo, đài.

Kính gửi: …….

Thực hiện Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2011; Quyết định số 1852/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 6 năm 2011 về việc tổ chức Cuộc vận động sáng tác và triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh đề tài dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh khu vực phía Nam năm 2011.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao Vụ Văn hoá dân tộc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cuộc vận động sáng tác và triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh về đề tài dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh khu vực phía Nam năm 2011.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để b/c);

- Lưu: VT, Vụ VHDT, H5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác