259/TB-VP

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Đặng Thị Thu Hà Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái về việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày 12 tháng 8 năm 2010, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì cuộc họp với Cục Văn hóa cơ sở, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Thư viện, Cục Di sản văn hoá về việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau khi nghe ý kiến của đại diện các Cục, Vụ, đơn vị liên quan, Thứ trưởng kết luận:

1. Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã đề ra Nghị quyết 26/NQ-TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hiện nay, các chương trình, đề án của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gồm:

- Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới do Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo (11 xã điểm);

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.

Khối lượng nhiệm vụ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch được giao tại các chương trình, đề án trên là rất lớn. Đề nghị các đơn vị phụ trách các lĩnh vực quán triệt, chủ động đề xuất, khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể:      

a. Văn phòng Bộ: dự thảo Quyết định về việc thành lập Ban Điều hành của Bộ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trình Bộ trưởng ký ban hành.

b. Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Dự thảo công văn của Bộ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị hướng dẫn nguồn kinh phí xây dựng nhà văn hóa xã của 11 xã điểm;

- Tham mưu Lãnh đạo Bộ, phối hợp với các Bộ liên quan, xác định nguồn kinh phí hàng năm của Bộ triển khai Chương trình nông thôn mới.

c. Cục Văn hóa cơ sở:

- Sớm hoàn thiện dự thảo các Thông tư liên quan quy định về tiêu chí, quy chuẩn nhà văn hóa thôn, sân thể thao thôn trình Bộ trưởng ký ban hành. Trước mắt, để kịp thời hướng dẫn các địa phương, dự thảo các Quyết định quy định về tiêu chí, quy chuẩn nhà văn hóa thôn, sân thể thao thôn, lấy ý kiến các đơn vị liên quan trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2010.

- Là đầu mối triển khai các nhiệm vụ của Bộ tại Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

d. Các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Di sản văn hóa, Vụ Thư viện, Vụ Văn hóa dân tộc và Vụ Gia đình có trách nhiệm phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở và Vụ Kế hoạch, Tài chính trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

                                                                                 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị: TCTDTT, VHCS, VP, KHTC,

  DSVH, TV, GĐ, VHDT;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác