259/TB-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại cuộc họp góp ý Kế hoạch nhập khẩu thiết bị súng, đạn thể thao năm 2012

Ngày 06 tháng 6 năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã chủ trì cuộc họp về việc triển khai việc nhập khẩu thiết bị súng, đạn thể thao năm 2012. Tham dự cuộc họp có đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhập khẩu thiết bị súng, đạn thể thao năm 2011, kế hoạch nhập khẩu năm 2012 và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái kết luận:

1. Giao Tổng cục Thể dục thể thao:

- Tổng hợp nhu cầu mua sắm thiết bị súng, đạn thể thao trong năm 2012 của Đội tuyển Bắn súng quốc gia và các Câu lạc bộ bắn súng địa phương, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt Kế hoạch nhập khẩu.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị có liên quan dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định cụ thể về trang bị, quản lý, sử dụng các loại vũ khí trong huấn luyện, thi đấu thể thao; vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển lãm trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

2. Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam

- Hoàn chỉnh lại Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhập khẩu thiết bị súng, đạn thể thao năm 2011. Báo cáo phải làm rõ ưu điểm, hạn chế của công tác nhập khẩu thiết bị súng đạn thể thao năm 2011, nhu cầu kế hoạch nhập khẩu thiết bị súng, đạn thể thao năm 2012 và những kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Thể dục thể thao trong tháng 6/2012.

- Nhập khẩu thiết bị súng, đạn thể thao phải đúng theo tiêu chuẩn quốc tế; đảm bảo chất lượng, số lượng, thời gian và giá cả cạnh tranh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giao Công ty Cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam nhập khẩu thiết bị súng, đạn thể thao năm 2012.

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- TCTDTT, KHTC;

- Cty CP TDTT VN;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (10).

                                                   

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác