2601/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chống xuống cấp di tích đình Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố cần Thơ

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cần Thơ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 2005/TTr- SVHTTDL ngày 26/5/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cần Thơ đề nghị cho ý kiến về việc thực hiện công trình: chống xuống cấp, tu bố và tôn tạo di tích đình Bình Thủy (kèm theo hồ sơ), về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Đối với việc chống xuống cấp đình Bình Thủy: Căn cứ nội dung tu bổ được đề xuất trong hồ sơ (thay 20 cột của khối nhà Bổn thôn bằng phương pháp hạ giải từng phần, thay cửa đi và cửa sổ của đình chính và cải tạo bếp Lục ấp), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ thực hiện quy trình tu sửa cấp thiết di tích theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Đối với việc lựa chọn nhà thầu tham gia hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cần Thơ cần nghiên cứu, lập kế hoạch và từng bước hoàn thiện việc thực hiện quy định của Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL theo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 2323/B VHTTDL-DS VH ngày 25/6/2013 và Công văn số 2169/BVHTTDL-DSVH ngày 01/6/2015.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cần Thơ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác