2602/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc chuyển Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài về trực thuộc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 4 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 1735/TB-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại buổi làm việc với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển nguyên trạng Nhà Triển lãm 29 hàng Bài thuộc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam về Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam có trách nhiệm bàn giao cán bộ, viên chức, biên chế, hồ sơ nhân sự, tài sản, phương tiện làm việc, tiền lương và kinh phí hoạt động năm 2010 của Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài cho Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trước ngày 01 tháng 9 năm 2010.

Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có trách nhiệm sử dụng nhà và cơ sở vật chất kỹ thuật Nhà Triển lãm 29 hàng Bài để Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh tổ chức các hoạt động triển lãm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm sắp xếp, bố trí nơi làm việc, ổn định đơn vị, phân công công việc cho cán bộ, viên chức của Trung tâm và Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài theo phân công, phân cấp về công tác quản lý cán bộ của Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

-Các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ;

-Lưu: VT, Vụ TCCB, hồ sơ nội vụ, TT (20)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác