2603/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Miếu thờ tại di tích Am Tiên, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1720/UBND-VX ngày 22/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thẩm định, thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Miếu thờ Di tích Am Tiên, thuộc khu di tích Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 531/BVHTTDL-DSVH ngày li/02/2015). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Miếu thờ tại di tích Am Tiên, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần chỉ đạo các cơ quan liên quan chỉnh sửa một số chi tiết để hoàn thiện hồ sơ, cụ thể như sau:
- Cửa vào miếu cần làm dạng thượng song hạ bản.
- Không làm hoa chanh, con xô (con giao) và Phượng Hoàng trên mái. Bờ mái và bờ chảy cần làm đơn giản, đao mái làm dạng guột lá ba múi, kìm mái và hổ phù cõng mặt trời cần sử dụng các mẫu phổ biến trong kiến trúc truvền thống tại tỉnh Thanh Hóa.
- Việc bài trí nội thất đồ thờ trong miếu cần tham khảo ý kiến của các nhà khoa học có liên quan.
- Hồ sơ cần bổ sung bản vẽ định vị công trình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa biết, chi đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo của việc xây dựng Miếu thờ tại di tích Am Tiên theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác