2603/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phân công tổ chức Liên hoan Múa không chuyên lần thứ III năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1397/QĐ-BVHTTDL ngày 27/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Múa không chuyên lần thứ III tai tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ quyết định số 2193/QĐ-BVHTTDL ngày 15/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức liên hoan Múa không chuyên lần thứ III;

Căn cứ Kế hoạch số 2364/KH-BVHTTDL ngày 25/5/2011 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về kế hoạch tổ chức Liên hoan Múa không chuyên lần thứ III;

Xét để nghị của Trưởng ban tổ chức, Giám đốc Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cơ quan đại diện Bộ Văn hoá,  Thể thao và Du lịch tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức liên hoan Múa không chuyên lần thứ III thực hiện các công việc:

- Tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan tại TP. Hồ chí Minh.

Phương tiện đi lại cho Ban Tổ chức, Ban Giam khảo, cán bộ từ TP. Hồ Chí Minh đi Tiền Giang và ngược lại để chuẩn bị tổ chức Liên hoan.

- Tổ chức buổi chia tay các đoàn tham gia Liên hoan.

Điều 2. Kinh phí thực hiện các công việc tại Điều 1 từ kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2011 của Cơ quan đại diện Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tại TP. Hồ chí Minh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc cơ quan đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại TP. Hồ chí Minh, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan Múa không chuyên lần thứ III năm 2011 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-BTC Liên hoan;

-Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang;

-Lưu: VT, TLVHNTVN, NH.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác