2605/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, bảo tồn Trại 3 (Trại giam Phú Sơn) thuộc di tích Nhà tù Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 555/SVHTTDL- DT ngày 24/5/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị thỏa thuận Dự án đầu tư tu bổ, bảo tồn hạng mục Trại 3 (Trại giam Phú Sơn) thuộc di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, bảo tồn Trại 3 (Trại giam Phú Sơn) thuộc di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo, bao gồm các hạng mục: tu bổ nhà làm việc ngoài cổng trại, cổng trại, trạm gác 1, trạm gác 2, miếu thờ, xà lim, nhà giam 1, nhà giam 2, nhà câu lạc bộ, bệnh xá - phòng y tế, kho hỏa thực - bếp, sân tắm - giếng nước, bức tường ngăn giữa Trại 3 với Trại 2, sân đường nội bộ. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Khi triển khai hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập bảng thống kê chi tiết các cấu kiện, thành phần kiến trúc cần phải thay thế tại các hạng mục công trình. Hạn chế tối đa việc thay thế các chi tiết cửa, con sơn. Không thay thế các chấn song sắt cửa sổ.
- Đường đi nội bộ cần trám vá, gia cố những vị trí sụt lún, không đệm cát, đổ bê tông, làm thay đổi cao độ hiện trạng.
- Chỉ định rõ quy cách và vật liệu lát sân tắm - giếng nước.
- Hồ sơ cần bổ sung những nội dung sau: tư liệu làm căn cứ phục hồi đoạn đường lính canh đi tuần phía trên xà lim và thang lên nhà giam 2 (nhất là vị trí đường đi, thang và hình thức lan can); thuyết minh đánh giá tác động môi trường, phương án bảo dưỡng, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; căn cứ pháp lý: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, đồng thời lược bỏ Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin vì đã hết hiệu lực thi hành.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác