2606/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức “Lễ hội Trung thu 2011"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thoả thuận ký tháng 7/2001 giữa Bộ Văn hoá - Thông tin, Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thường niên cuộc Triển lãm-Hội chợ dành cho thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu;

Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 8 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lễ hội Trung thu 2011.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Triển lãm và nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức  “Lễ hội Trung thu 2011" gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Phạm Văn Thủy - Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Trưởng ban;

2. Bà Nguyễn Thị Minh Khai - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Bà Đỗ Thị Hảo - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội - Phó Trưởng ban;

4. Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

5. Ông Dương Văn Quynh - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

6. Ông Giang Nguyên Thái - Phó Chủ tịch thường trực Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội - Uỷ viên;

7. Ông Giang Quân - Nhà nghiên cứu văn hóa Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội - Ủy viên;

8. Ông Lê Anh Tuấn - Giam đốc Công ty TNHH Nghệ thuật Tuấn Anh - Ủy viên;

9. Ông Bùi Kỳ Đà - Trưởng phòng Hội chợ-Quảng cáo Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên

10. Bà Phương Thị Minh - Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Trung tâm Triên lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

11. Ông Hoàng Nhuận Kỳ - Trưởng phòng Nghiệp vụ triển lãm Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

12. Ông Bùi Quang Phùng - Giám đốc Trung tâm Giao lưu văn hoá nghệ thuật Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Uỷ viên;

13. Ông Phạm Nguyên Hoà - Giám đốc Xưởng Thiết kế Thi công Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

14. Bà Lê Thúy Nga - Kế toán trưởng Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Uỷ viên;

15. Ông Vũ Hải Sơn - Trưởng phòng Tuyên truyền Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Uỷ viên;

16. Ông Nguyễn Văn Sế - Trưởng phòng Bảo vệ Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

17. Ông Phạm Đình Phúc - Phó Trưởng phòng Quản trị-Vật tư Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Uỷ viên;

18. Ông Lưu Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Hội chợ-Quảng cáo Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Uỷ viên;

19. Bà Vương Thị Thu Hằng - Phó Trưởng phòng Hội chợ-Quảng cáo Trung tâm Triên lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Uỷ viên

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện “Lễ hội Trung thu 2011" thành công theo đúng những quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi kết thúc chương trình.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

-Như điều 1,4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TLVHNT (3), VH 30.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác