2606/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2606/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 7 năm 2013 Về việc bổ sung thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án “Đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao  và Du lịch ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung ông Lê Hồng Phong, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào danh sách Ban Soạn thảo và Tổ biên tập Đề án “Đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao” được quy định tại Quyết định số 1332/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Lê Hồng Phong được giao nhiệm vụ là Thành viên Ban soạn thảo và Tổ phó Tổ Giúp việc xây dựng Đề án.

Điều 2. Ông Lê Hồng Phong có nghĩa vụ và quyền lợi được quy định đối với Ban Soạn thảo, Tổ Giúp việc tại Quyết định số 1332/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và ông Lê Hồng Phong chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác