2607/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích sắc tứ Quan âm cổ tự, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 779/SVHTTDL-XD ngày 04/6/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đề nghị thỏa thuận phương án thiết kế công trình Sửa chữa di tích sắc tứ Quan âm cổ tự, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (kèm theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiển thẩm định như sau:
Cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật gửi kèm Công văn số 779/SVHTTDL-XD của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, bao gồm: Phục dựng cống, hàng rào; cải tạo sân đường, mương thoát nước; điện chiếu sáng; cây xanh; xây dựng bia ghi tóm tắt lịch sử di tích. Tuy nhiên,
Sở Văn hóa, Thể thao và Đu lịch tỉnh Cà Mau cần hoàn thiện hồ sơ với những lưu ý sau:
1. Điều chỉnh tên hồ sơ thành: Báo cáo kinh tể kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di
tích Sắc tứ Quan âm cổ tự.
2. Hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung một số chi tiết sau:
- Điều chỉnh thiết kế cổng và hàng rào để đảm bảo không che khuất và lấn át không gian phía trước Chánh điện. Giảm bớt chiều cao cổng, điều chỉnh cửa vòm thành cửa vuông, phía trên cửa (dưới mái) gắn biển ghi tên di tích, hạ thấp độ cao tường rào (phần mũ tường không cao quá 2,1m).
- Chi sử dụng đèn chiếu sáng như hồ sơ thiết kế tại khu vực phía sau Chánh điện, đối với khu vực phía trước Chánh điện cần sử dụng đèn pha.
- Nội dung bia tóm tắt lịch sử di tích cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cần chủ trì việc biên soạn nội dung bia, trên cơ sở tham khảo ý kiến của các nhà khoa học có liên quan.
- Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật cần bổ sung căn cứ pháp lý hiện hành về di sản văn hóa (Luật di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngàv 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa năm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;
Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; và Thông tư số 18/2012/TT- BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau biết, chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ, tôn tạo di tích sắc tứ Quan âm cổ tự theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác