2607/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2607/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 7 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc – 2013 đợt 1 tại TP. Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2568/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao  và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc – 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc – 2013 đợt 1 từ ngày 05/8 đến 09/8/2013 tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

1. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn – Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên.
4. Bà Chu Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam - Ủy viên.

5. Ông Nguyễn Hải Anh, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc – 2013 đợt 1 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo lấy từ nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục Nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Hội NSSK VN;
- Lưu: VT, NTBD

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác