2608/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 2092/BNG-ĐNA-m ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Bộ Ngoại giao về việc tổ chức các hoạt động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt-Lào 2012; 

Căn cứ Công văn số 075/HTQT ngày 30 tháng 4 năm 2012 của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc hoạt động kỷ niệm chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam; 

Thực hiện Quyết định số 152/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2012; 

Thực hiện Quyết định số 2175/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc “Tổ chức Giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào năm 2012”; 
Căn cứ công văn cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào năm 2012 của các cơ quan: Ban Truyên giáo Trung ương; Uỷ ban dân tộc; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch giữa các tỉnh biên giới Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào năm 2012 gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Đồng chí Lê Khánh Hải-Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch-Trưởng ban;

2. Đồng chí Nguyễn Thiện-Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh- Phó Trưởng ban;

3. Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương-Uỷ viên;

4. Đồng chí Triệu Thị Nái-Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội-Uỷ viên;5. Đồng chí Hoàng Xuân Lương-Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc-Uỷ viên;

6. Đồng chí Hoàng Đức Hậu-Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch-Uỷ viên thường trực;

7. Đồng chí Giàng Thị Hoa - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên - Uỷ viên;

8. Đồng chí Lê Xuân Đại-Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An-Uỷ viên;

9. Đồng chí Nguyễn Đức Chính-Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị-Uỷ viên;

10. Đồng chí Trần Minh Cả-Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam-Uỷ viên.

11. Đồng chí Lê Thị Kim Đơn-Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum-Uỷ viên.

12. Đồng chí Ngô Hoà-Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế-Uỷ viên;

13. Đồng chí Trần Tiến Dũng-Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình- Uỷ viên;

14. Đồng chí  Nguyễn Ngọc Toa- Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La-Uỷ viên;

15. Đồng chí Vương Văn Việt-Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá - Uỷ viên;

16. Đồng chí  Lê Ngọc Định-Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch-Uỷ viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch giữa các tỉnh biên giới Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào năm 2012 đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, mục đích, yêu cầu theo nội dung Đề án số 1760/ĐA-BVHTTDL ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Chỉ đạo Ban Tổ chức các địa phương triển khai nội dung các hoạt động diễn ra tại địa phương  trong khuôn khổ Giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch giữa các tỉnh biên giới Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào năm 2012.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí tổ chức Giao lưu trong dự toán được duyệt theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Chỉ đạo Giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch giữa các tỉnh biên giới Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào năm 2012 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tham gia Giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch các tỉnh biên giới Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào năm 2012 và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn; 
- Thứ trưởng Lê Khánh Hải;
- Lưu: VT, VHDT, 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác