2609/BVHTTDL-BCĐDS

KT, TBPTB Lê Thị Phượng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS tại các trường VHTTDL Hà Nội.

Kính gửi:

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 1070/KHLT/BYT-UBTƯMTTQVN- BVHTTDL ngày 7/10/2008 phát động phong trào  “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư’’ đến năm 2012, Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ tổ chức đợt tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS tại các điểm công cộng trên địa bàn Hà Nội với mục tiêu huy động mọi người dân đặc biệt là giới trẻ tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng, chống HIV/AIDS.

Tham gia chương trình biểu diễn là các nghệ sỹ và sinh viên các trường văn hoá nghệ thuật. Để chương trình biểu diễn nghệ thuật đạt kết quả tốt, Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Đơn vị tạo điều kiện về địa điểm biểu diễn, an ninh trật tự và huy động quần chúng đến tham dự, giao lưu với các nghệ sỹ.

Xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và phối hợp nhiệt tình của Đơn vị./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

- Cục PC HIV/AMS, Bộ Y tế (để b/c);

- Lưu: VT, VPBCĐ, LA(07).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác