2609/QĐ-BVHTTD

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào năm 2012, cụm Giao lưu mở đầu tại Hà Tĩnh

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 2092/BNG-ĐNA-m ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Bộ Ngoại giao về việc tổ chức các hoạt động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt-Lào 2012; 

Căn cứ Công văn số 075/HTQT ngày 30 tháng 4 năm 2012 của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc hoạt động kỉ niệm chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 2175/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc  “Tổ chức Giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào năm 2012”; 
Căn cứ công văn cử các thành viên  tham gia Ban Tổ chức Giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào năm 2012, cụm Giao lưu tại Hà Tĩnh của các đơn vị: Văn phòng, Vụ Thi đua - Khen thưỏng, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh:  Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Binh;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch giữa các tỉnh biên giới Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào năm 2012, cụm Giao lưu tại Hà Tĩnh  gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thiện - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh - Trưởng ban;

2. Ông Võ Hồng Hải - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh - Phó trưởng ban Thường trực;

3. Ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng ban; 

4. Ông  Lê Ngọc Định - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Quốc Quỳ - Phó Chánh Văn phòng  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;
6. Ông Lê Tuấn Anh - Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch Tổng cục Du lịch  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch  - Uỷ viên;

7. Ông Trần Huy Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần chúng Tổng cục Thể dục thể thao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;

8. Ông Phạm Đình Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;

9. Ông Phạm Văn Thuỷ - Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;.

10. Ông  Ma Ngọc Dung - Phó Giám đốc Bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;

11.  Ông Phùng Huy Cẩn - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;

12. Ông Nguyễn Gia Lâm - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;
13.  Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh  Nghệ An -  Uỷ viên;
14. Ông  Nguyễn Mậu Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh  Quảng Bình -  Uỷ viên;
15. Bà Phan Thư Hiền - Phó  Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh - Uỷ viên;
16. Ông Hoàng Văn Sơn Chuyên viên chính Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;

17. Ông Đinh Quang Kiểm Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính - Uỷ viên.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch giữa các tỉnh biên giới Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào năm 2012, cụm Giao lưu tại Hà Tĩnh sau khi được Ban Chỉ đạo thống nhất.

- Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động của Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức.

- Các thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp hoàn thành tốt kế hoạch tổ chức Giao lưu.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí tổ chức Giao lưu trong dự toán được duyệt theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể tư ngày ký, Ban Tổ chức Giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch giữa các tỉnh biên giới Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào năm 2012 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài Chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị tham gia tổ chức Giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch các tỉnh biên giới Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào năm 2012, cụm Giao lưu tại Hà Tĩnh và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn; 
- Thứ trưởng Lê Khánh Hải;
- Lư¬u: VT, VHDT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác