260/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v cho phép Công ty TNHH Truyền Thông Miền Trí Tuệ thực hiện sản xuất, chương trình truyền hình thực tế Hàn Quốc “Law of the Jungle”-Quy luật của thiên nhiên

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết đinh số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Truyền Thông Miền Trí Tuệ thực hiện sản xuất, chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc “Law of the Jungle”-Quy luật của thiên nhiên. Công ty thực hiện dưới sự hướng dẫn và giám sát của Cục A83 Bộ Công an.
Thời gian: Từ ngày 31/01/2015 - 30/04/2015..
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nang, cần Thơ, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Phước, Đăk Nông, Đăk Lắc, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, An Giang.
Kinh phí: Công ty TNHH Truyền Thông Miền Trí Tuệ chịu mọi chi phí.
Điều 2. Mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng và sản phẩm của phim chỉ được xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi các cơ quan chức năng cấp phép.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Công ty TNHH Truyền Thông Miền Trí Tuệ và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Bộ Công an (AI 8; A83);
- Sở VHTTDL các tỉnh/thành như Điều 1;
- Sở Ngoại vụ các tỉnh/thành như Điều 1;
- Lưu: VT, HTQT, NTH(10).
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác