2612/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Belarus

Kính gửi: Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Belarus
 
Thực hiện Chương trình hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus giai đoạn 2014-2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối họp cùng Bộ Văn hóa Belarus tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Belarus từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 năm 2015 thành công tốt đẹp.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng cảm ơn Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Belarus đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả trong quá trình chuẩn bị tố chức chuyến thăm Belarus của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức các hoạt động trong khuôn khố Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Belarus, góp phần quan trọng vào thành công của sự kiện văn hóa này. Kết quả tốt đẹp của Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Belarus năm 2015 góp phần tích cực vào việc củng cố và phát tri en hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Belarus, cũng như nâng cao vị thế cộng đồng người Việt Nam tại Belarus, làm cho bà con ta thêm gắn bó với quê hương, hướng về Tổ quốc.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch mong muốn tiếp tục nhận được sự phối họp, giúp đỡ của Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Belarus trong các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa, thế thao và du lịch trong thời gian tới.
Trân trọng./
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, HTQT,NĐT.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác