2612/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2612/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 7 năm 2013 Về việc tham gia tổ chức triển lãm “Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam” tại Strasbourg-Cộng hòa Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tham gia Hội chợ châu Âu Strasbourg-Pháp và cử đoàn 04 người sang Pháp dàn dựng, tổ chức triển lãm “Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam”.

Thời gian triển lãm: từ ngày 06 đến ngày 16 tháng 9 năm 2013.

Điều 2. Kinh phí tổ chức triển lãm “Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam” tại Strasbourg-Cộng hòa Pháp từ các nguồn sau:

- Ban Tổ chức Hội chợ Strasbourg đài thọ không gian tổ chức sự kiện, cung cấp phòng trưng bày triển lãm, hỗ trợ dàn dựng không gian triển lãm, phí lưu trú, phương tiện đi lại Paris – Strasbourg – Paris cho đoàn triển lãm 04 người.

- Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chi toàn bộ kinh phí chuẩn bị hiện vật trong nước, phương tiện hỗ trợ trưng bày, pa-nô, áp phích, cước phí vận chuyển hiện vật đến địa điểm triển lãm và ngược lại; tiền vé máy bay khứ hồi, tiền ăn và tiêu vặt, taxi sân bay, điện thoại, bảo hiểm cho đoàn 05 người sang thực hiện triển lãm từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Trung tâm được Bộ cấp.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác