2612/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức cuộc thi ảnh “Sáng tạo của Thụy Điển qua lăng kính người Việt”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Họp tác quốc tế và Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối họp với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam tổ chức cuộc thi ảnh “Sáng tạo của Thụy Điển qua lăng kính người Việt” nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Điển.
- Thời gian lễ phát động cuộc thi: 14h30 ngày 18 tháng 9 năm 2014 tại Đại sứ quán Thụy Điển, 2-Núi Trúc, Hà Nội.
Điều 2. Về kinh phí: Đại sứ quán Thụy Điển chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến việc tổ chức cuộc thi.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                                         
- Như Điều 3;
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- TT  Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, TLH (7).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác