2614/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2614/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 7 năm 2013 Về việc thành lập Hội đồng Giám khảo “Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc – 2013 ”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2568/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao  và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức “Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc – 2013”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc – 2013 đợt 1 từ ngày 05/8 đến 09/8/2013 tại thành phố Hồ Chí Minh, đợt 2 từ ngày 25/8 đến 29/8/2013 tại tỉnh Quảng Ninh, gồm:

1. NSND. Ứng Duy Thịnh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng.

2. NSND. Hà Thế Dũng, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng Trường Trung học Múa thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên.

3. NSND. Phạm Anh Phương, Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam- Ủy viên.

4. NSND. Trịnh Xuân Định, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam - Ủy viên.
5. NSND. Tô Nguyệt Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Múa thành phố Hồ Chí Minh- Ủy viên.

Điều 2. Hội đồng Giám khảo có nhiệm vụ theo dõi Cuộc thi, chấm điểm theo Quy chế chấm thi và khen thưởng được duyệt, đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác đúng quy định.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Giám khảo lấy từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục Nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành. Hội đồng Giám khảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác