2614/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Hỗ trợ tổ chức đêm giao lưu âm nhạc Kỷ niệm 65 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bố sung Quy chế hoạt động đổi ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn, thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Phòng Văn hóa Đại sứ quán Trang Quốc tại Việt Nam tiến hành Đêm giao lưu âm nhạc Kỷ niệm 65 năm ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam,
Thời gian: 20g00 ngày 19 tháng 8 năm 2015
Đia điểm: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Trung Quốc chịu chi phí đi lại khứ hồi quốc tế, ăn, ở, chí phí địa điểm biểu diễn tại Việt Nam, bảo hiểm cho đoàn, cước vận chuyển đạo cụ trên hành trình quốc tế;
- Trung tâm Tổ chức biểu diễn chi giao thông đưa đón đoàn trong thời gian diễn ra hoạt động giao lưu (từ ngày 16/8 đến ngày 21/8/2015), lễ tân đón tiếp, quà tặng và thông tin quảng bá.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, và Thủ trưởng các đcm vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng(để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, PTT (8).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác