2618/BVHTTDL-DSVH

TLBT, Vụ TVVHDT Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức Hội nghị - Hội thảo gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người uy tín của 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.
 
Thực hiện Quyết định số 1540/QĐ-BVHTTDL, ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người uy tín của 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người (dân tộc Pà Thẻn, Cờ Lao, Pu Péo, Lô Lô, Ngái, Bố Y, La Hủ, Lự, Mảng, cống, Si La, La Ha, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm).
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Sau khi tổng họp, nghiên cứu các ý kiến góp ý của các địa phương liên quan có dân tộc thiểu số dưới 10.000 người đang sinh sống tại 8 tỉnh (Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Nghệ An, Kon Tum, Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, Quảng Bình) được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đối tượng tham gia dự Hội nghị - Hội thảo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo như sau: Đối với dân tộc Si La hiện đang sinh sống tại 02 tỉnh Lai Châu và Điện Biên, đại diện dân tộc Si La đang sinh sống tại tỉnh Điên Biên đã tham dự Hội nghị - Hội thảo gặp mặt của 5 dân tộc có số dân dưới 1.000 người vào tháng 2 năm 2015. Để tránh trùng lặp dân tộc và tiêt kiệm cho địa phương Hội nghi - Hội thảo lần này (tổ chức tháng 8/2015), theo văn bản số 574/SVHTTDL- DSVH, ngày 4 tháng 6 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chọn đại biểu đại diện dân tộc Si La đang sinh sống tại tỉnh Lai Châu dự Hội nghị - Hội thảo.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch trân trọng thông báo đến quý cơ quan./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (để biết);
- Lưu: VT, VHDT, L7.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác