2619/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc gửi phim ngắn trình chiếu tại Anh

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2009 cửa Bộ trường Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch;

Xét để nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Cục Điện ảnh, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và Hãng phim Hoạt hình Việt Nam chuẩn bị, gửi các phim ngắn sau để trình chiếu tại Anh, thời gian vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 năm 2010.

1. Trê cóc (Hãng phim hoạt hình Việt Nam)

2. phép lạ hồi sinh (Hãng phim hoạt hình Việt Nam)

3. Xe đạp và ô tô (Hãng phim hoạt hình Việt Nam)

4. Con sâu (Hãng phim hoạt hình Việt Nam)

5. Đường dây lên sông Đà (Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương)

6. Cái đệm (Đạo diễn Bùi Kim Quy)

7. Sao ban ngày không có mặt trăng? (Đạo diễn Bùi Kim Quy)

8. Cuốc xe đêm (Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên)

9. Sân thượng (Đạo diễn Nguyễn Hà Phong)

10. Trên mặt sân rêu phủ (Đạo diễn Vương Minh Việt)

Điều 2. Về kinh phí:

- Hãng phim tài liệu và Khoa học Trung ương chịu kinh phí sản xuất đĩa DVD "đường dây lên sông Đà"

- Chi phí sản xuất các đĩa DVD trên, gửi đĩa phim từ Việt Nam sang Anh, và các chi phí khác có liên quan được chi bằng nguồn ngân sách xúc tiến văn hóa, thể thao và du lịch của Cục Hợp tác quốc tế năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Giám đốc Hãng phim hoạt hình Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để báo cáo);

-Lưu: VT, Cục HTQT NPL.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác