261/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4363/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 201 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020” theo Quyết định số 4363/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm các ông/bà có tên sau:
1. Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó trưởng Ban thường trực.
3. Ông Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Ủy viên.
4. Bà Lê Thị Thu Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Ủy viên.
5. Bà Phan Linh Chi - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên.
6. Bà Lê Thị Phượng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo
1. Giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện nội dung “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020”.
2. Tham mưu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh kế hoạch, phương hướng, giải pháp thực hiện Đề án hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian từ năm 2016 - 2020. Kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá việc thực hiện Đề án qua từng năm và tống kết vào cuối năm 2020.
3. Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp quá trình thực hiện Đề án, báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.
Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo
1. Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.
3. Cục Nghệ thuật biểu diễn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.
4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn.
5. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Cục Trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, NTBD, TĐg (50).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác