2620/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc gửi tác phẩm nhiếp ảnh đi dự thi ở Libăng.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GỬI TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH ĐI DỰ THI Ở LIBĂNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ  Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ  trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 3 năm 2009 của Bộ  trưởng Bộ  Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt các đoàn ra nước ngoài bằng nguồn ngân sách ngoại tệ 2009 do Bộ  Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYÊT ĐỊNH:

Điều 1 : Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tiếp nhận và gửi ảnh và hồ sơ dự thi của nghệ sỹ nhiếp ảnh Hồ Chí Quang đi Libăng dự thi tại Đại hội Thể thao Văn hoá Pháp ngữ lần thứ VI diễn ra tại Beyrouth, Libăng từ 27/9- 6/10/2009.

Thời gian tác phẩm cần có mặt tại Libăng: trước 27/7/2009

Điều 2: Về kinh phí: Cước gửi ảnh và hồ sơ dự thi của nghệ sỹ được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2009 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 2372/QĐ-BVHTTDL ngày 1 tháng 7 năm 2009.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Triển lãm và Nhiếp ảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, Cục HTQT.06

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác