2623/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v “Lễ hội Trung thu 2015”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Chỉ thị số 129/CT-BVHTTDL ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường tổ chức các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em tại các cơ sở văn hoá, thể thao và du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4276/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ năm 2015 của Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Lễ hội Trung thu 2015” từ ngày 25/9 đến ngày 27/9/2015 tại Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, số 2 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điều 2. Về kinh phí:
- Kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động triển lãm, văn hóa nghệ thuật, lễ rước, tuyên truyền quảng cáo, trang trí hậu cần, lễ tân, bảo vệ, khen thưởng và các công việc liên quan trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.
- Hội chợ sử dụng kinh phí theo phương thức lấy thu bù chi.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
-Trung tâm TLVHNTVN (để thực hiện);
-Các đơn vị liên hoan (để phối hợp)
- Lưu: VT, TLVHNT (3), VH.12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác