2624/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ Biên tập các đề án về xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển văn học nghệ thuật và đầu tư xây dựng công trình văn hóa thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị "Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"

QUYẾT ĐỊNH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1309/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng các Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị "Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới ,

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Biên tập các đề án về xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển văn học nghệ thuật và đầu tư xây dựng công trình văn hóa thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị "Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới" như sau:

I. Các đề án xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển văn học nghệ thuật và đầu tư xây dựng công trình văn hóa thực hiện Nghị quyết số 23- NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị "Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới", gồm"

Đề án 1: Xây dựng và rà soát các chế độ chính sách đối với hoạt động văn học nghệ thuật và văn nghệ sỹ. Chế độ tài trợ, đặt hàng đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật. Chính sách khuyến khích sáng tác trong các hoạt động văn học nghệ thuật và thành lập quỹ sáng tác.

Đề án 2: Xây dựng các chính sách thẩm định, quảng bá, thuế ưu đãi đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật trong nước; chính sách thẩm định, quảng bá, thuế ưu đãi đối với văn hóa phẩm của Việt Nam đưa ra nước ngoài và giới thiệu tinh hoa văn học, nghệ thuật của thế giới vào Việt Nam; chính sách bảo tồn quảng bá, phát huy di sản văn học nghệ thuật dân tộc, nghiên cứu, sưu tầm, chỉnh lý vốn văn học nghệ thuật truyền thống, xây dựng và phát huy văn học nghệ thuật quần chúng qua các ấn phẩm văn hóa, các phương tiện thông tin đại chúng.

Đề án 3: Trên cơ sở quy hoạch và rà soát , đánh giá lại các công trình hiện có, xây dựng kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm) từ năm 2010-2020.

II. Tổ Biên tập gồm:

 

1. Ông Hồ Việt Hà

- Vụ trường Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Danh Ngà

- Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổ phó phụ trách Bộ phận giúp việc

3. Bà Lưu Huyền Ngọc

- Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổ viên

4. Ông Nguyễn Đăng Chương

- Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Tổ viên

5. Ông Vi Kiến Thành

- Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Tổ viên

6. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền

- Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Tổ viên

7. Ông Nguyễn Hải Anh

- Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Tổ viên

8. Ông Bùi Văn Tiến

- Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Tổ viên

9. Ông Lương Hồng Quang

- Phó Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Tổ viên

 

Bộ phận giúp việc Tổ Biên tập gồm:

 

Ông Đỗ Ngọc Quang

 - Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thư ký đề án 3

2. Bà Hà Quỳnh Hoa

- Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thư ký đề án 1

3. Bà Đặng Thị Kim Chung

- Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thư ký đề án 2

4. Bà Ngô Thị Thơm

- Chuyên viên Vụ Pháp chế, Tổ viên

 5 . Bà Trịnh Thu Hiền

- Chuyên viên Vụ Pháp chế, Tổ viên

6. Bà Lê Thị Thu Oanh

- Chuyên viên Vụ Pháp chế, Tổ viên

7. Ông Đỗ Xuân Thành

- Chánh văn phòng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Tổ viên

 

Điều 2. Tổ Biên tập có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ rà soát, đánh giá và đề xuất xây dựng các đề án về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển văn học nghệ thuật và đầu tư xây dựng công trình văn hóa thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị "Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới" như nêu tại Điều 1.

2. Các thành viên Tổ Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp làm thêm, ngoài giờ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Tổ Biên tập các đề án về xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển văn học nghệ thuật và đầu tư xây dựng công trình văn hóa thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị "Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới" được bố trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dự toán được duyệt.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 1904/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- Như điều 5;

- Bộ trưởng (để b/c);

-Bí thư Đảng uỷ Nguyễn Danh Thái (để b/c);

-Các đồng chí Thứ trưởng

- Lưu: VT, KHTC (2), KC.25

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác