2624/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đón Đoàn cấp cao Cơ quan Du lịch Quốc gia Trung Quốc thăm và làm việc tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo 83/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch và Cơ quan đại diện Bộ tại TP. Hồ Chí Minh đón,  bố trí chương trình làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Du lịch Quốc gia Trung Quốc (08 người) do Chủ nhiệm Thiệu Kỳ Vỹ (hàm Bộ trưởng) dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Việt Nam, kết hợp ký kết Biên bản hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thời gian: từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 08 năm 2010.

Điều 2. Kinh phí:

- Phía phần Trung Quốc chịu chi phí vé máy bay hành trình quốc tế.

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đài thọ chi phí ăn, ở, phương tiện đi lại lễ tân đón tiếp tại Hà Nội, tặng phẩm, phiên dịch, tiệc chiêu đãi và chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt chào mừng đoàn (kinh phí trích từ nguồn ngân sách hoạt động sự nghiệp năm 2010 của Cục Hợp tác quốc tế).

- Cơ quan đại diện Bộ tại TP. Hồ Chí Minh chịu chi phí ăn, ở đi lại cho đoàn, tổ chức mời cơm đoàn, tặng phẩm lễ tân đón tiếp tại TP. Hồ Chí Minh (kinh phí trích từ nguồn ngân sách Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Cơ quan đại diện Bộ tại TP. Hồ Chí Minh 2010)

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 2568/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 7 năm 2010.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng -Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ tại TP. Hồ Chí Minh  và Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NTS.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác