2625/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ II-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1324/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 4 năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ II-2015;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ II-2015:
1. Ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Phan Đình Tân - Chánh Văn phòng Bộ - Phó Trưởng ban thường trực;
3. Ông Phùng Huy cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng - Phó Trưởng ban;
4. Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;
5. Bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh - Ủy viên;
6. Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Ủy viên ;
7. Bà Nguyễn Thi Minh Nguyệt - Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội -
Ủy viên;
8. Ông Lê Ngọc Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng - Ủy viên;
9. Bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng
- Ủy viên;
10. Ông Dương Văn Quynh - Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;
11. Bà Từ Thị Loan - Quyền Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Ủy viên;
12.  Ông Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam - Ủy viên.
Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm điều hành, tổ chức các công việc có liên quan tới công tác tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ 11-2015. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi kết thúc Lễ Kỷ niệm.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các Thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, TĐKT(02), NH.25.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác