2626/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 01 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng:

1. Bộ trưởng chịu trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo quản lý mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc chính, quan trọng có tính chất quyết định đến sự ổn định và phát triển của Bộ, ngành.

2. Ngoài những công việc trực tiếp chỉ đạo, Bộ trưởng phân công các Thứ trưởng chỉ đạo xử lý, giải quyết hàng ngày các lĩnh vực công tác khác của Bộ.

3. Bộ trưởng và các Thứ trưởng họp giao ban hàng tuần để báo cáo, trao đổi thảo luận công tác thuộc lĩnh vực mỗi người phụ trách, các đề án trình Bộ Chính trị. Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thống nhất chủ trương trong tập thể Lãnh đạo Bộ.

4. Trường hợp cần thiết hoặc Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực vắng mặt, Bộ trưởng trực tiếp điều hành, chỉ đạo hoặc phân công Thứ trưởng khác xử lý công việc của Thứ trưởng vắng mặt.

5. Khi Bộ trưởng đi vắng hoặc không có điều kiện trực tiếp giải quyết công việc, chủ trì Hội nghị sẽ ủy quyền Thứ trưởng khác thay mặt Bộ trưởng giải quyết và điều hành công việc của Bộ.

Điều 2. Các Thứ trưởng

1. Được nhân danh, sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết công việc Bộ trưởng đã phân công.

2. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về các quyết định của mình.

3. Chủ động giải quyết công việc được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến các lĩnh vực do Thứ trưởng khác phụ trách thì trực tiếp trao đổi, phối hợp với các thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đó để giải quyết. Trường hợp vấn đề mới phát sinh chưa có quy định pháp quy điều chỉnh hoặc qua trao đổi thảo luận nhưng ý kiến khác nhau, Thứ trưởng chủ trì công việc đó báo cáo bộ trưởng quyết định.

Điều 3. Phân công cụ thể

1. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh

a. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý chung mọi hoạt động của Bộ

b. Trực tiếp điều hành chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác chiến lược, quy hoạch, đầu tư phát triển ngành

- Công tác Tổ chức cán bộ

- Công tác Kế hoạch, tài chính

- Công tác Hợp tác quốc tế

- Công tác Tổng hợp, văn phòng

- Công tác Thanh tra

- Công tác Thể dục thể thao

- Công tác Du lịch

- Công tác Cải cách hành chính

- Công tác Xây dựng đảng; Bảo vệ chính trị nội bộ; Phòng chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

b. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

Vụ Tổ chức cán Bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Cục Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Tổng cục Thể dục, Thể thao; Tổng cục Du lịch; Bộ phận Cải cách hành chính; Báo Văn hóa; Các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài; Dự án Xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia.

c. Theo dõi chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao và du lịch: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thứ trưởng Trần Chiến Thắng:

a. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác Đào tạo

- Công tác Nghiên cứu khoa học và công nghệ

- Công tác Di sản văn hóa

- Công tác bản quyền tác giả

- Công tác Xã hội hóa các hoạt động văn hóa

b. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

Vụ Đào tạo; Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Cục Di sản văn hóa; Cục Bản quyền tác giả; khối các học viện; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường nghề; khối các Bảo tàng; Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam; Trung tâm Công nghệ thông tin.

c. Theo dõi chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao và du lịch: Các tỉnh Miền trung.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Bộ trưởng phân công.

3. Thứ trưởng Lê Tiến Thọ:

a. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực;

- Công tác Nghệ thuật biểu diễn

- Công tác Điện ảnh

- Công tác Nhiếp ảnh và Triển lãm

- Công tác Quản lý nhà nước về văn học nghệ thuật

b. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Điện ảnh; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; các nhà hát; các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp điện ảnh.

c. Theo dõi chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao và du lịch: Các tỉnh khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Bộ trưởng phân công.

4. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

a. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực;

- Công tác Văn hóa cơ sở

- Công tác Gia đình

- Công tác Thư viện

- Công tác Pháp chế

- Công tác Đổi mới và phát triển doanh nghiệp

- Công tác An ninh quốc phòng của Bộ

b. Trực tiếp theo dõi chỉ đạo các đơn Vị:

cục văn hóa cơ sở; Vụ Gia đình; Vụ Thư viện; Vụ Pháp chế; Các Doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp Điện ảnh); Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ.

c. Theo dõi chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao và du lịch: Các tỉnh khu vực Đông Bắc.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Bộ trưởng phân công.

5. Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn:

a. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác Văn hóa dân tộc

- Công tác Đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

b. Trực tiếp theo dõi chỉ đạo đơn vị:

- Vụ Văn hóa dân tộc;

- Kiêm Trưởng Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

c. Theo dõi chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao và du lịch: Các tỉnh khu vực Tây bắc và Tây nguyên.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Bộ trưởng phân công.

6. Thứ trưởng Lê Khánh Hải:

a. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác Xây dựng cơ chế chính sách của Bộ, ngành

- Công tác thi đua khen thưởng

- Công tác Đảng, Đoàn thể

b. Trực tiếp theo dõi chỉ đạo đơn vị:

Vụ Thi đua Khen thưởng; Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

c. Theo dõi chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao và du lịch: Các tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc bộ.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Bộ trưởng phân công.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thay thế Thông báo số 3499/TB-BVHTTDL ngày 08 tháng 10 năm 2008 về việc phân công Lãnh đạo Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điều 5. Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

-Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ, các Bộ,

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở VHTT&DL các tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương;

- Lưu: VT, TCCB, TH (120).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác