2628/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển, đảo Việt Nam”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Công văn số 1694/BVHTTDL-KHCNMT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Kế hoạch số 46/KH-BVHTTDL ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển, đảo Việt Nam”.
- Thời gian: Tháng 01/2015
- Địa điểm: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điều 2. Về kinh phí: Kinh phí tổ chức Hội thảo trích từ kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                                        
- Như Điu 3;
- BT Hoàng Tuấn Anh (đế b/c);
- UBND tnh Khánh Hòa;
- Lưu: VT, HTQT, TQA (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác