2629/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch khung số 2618/KH-BVHTTDL ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”;
Căn cứ Công văn cử các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” của các Ban, Bộ, Ngành, tổ chức có liên quan;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tổ chức từ ngày 18 đến ngày 24/11/2014 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:
1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra.
2. Chỉ đạo Ban Tổ chức triển khai nội dung các hoạt động trong Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí tổ chức Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong dự toán được duyệt theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Yăn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tự giải thể sau khi hoàn thành nhiêm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ tham gia Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các ông,
bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận :                                                             
-Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Ban Tuyên giáo TW;
-Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban VH, GD, TN, TN, NĐ của Quốc hi;
- Các Bộ, ngành liên quan;
- Đài THVH, TTXVN, Đài TNVN;
- Lưu: VT, LVHDL, A.30.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác