262/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Toạ đàm "Hoạt động quảng cáo rao vặt hiện nay- Thực trạng và giải pháp quản lý"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Toạ đàm "Hoạt động quảng cáo rao vặt hiện nay - Thực trạng và giải pháp quản lý" vào ngày 28 tháng 01 năm 2010, tại Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Tọa đàm lấy từ kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c;

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c;

-Lưu: VT, VHCS (02), NB.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác