262/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Quản lý, điều hành thực hiện “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4363/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 201 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Quản lý, điều hành thực hiện “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020” theo Quyết định số 4363/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm các ông/bà có tên sau:
1. Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban.
2. Ông Ngô Hoàng Quân - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó trưởng Ban.
3. Bà Trần Thị Bích Hòa – Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán, Tài chính, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy viên.
4. Bà Nguyễn Thị Bích Ngoan - Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam, Ủy viên.
5. Ông Tạ Văn Sốp - Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, Ủy viên.
6. Bà Hoàng Quỳnh Mai - Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam, Ủy viên.
7. Ông Nguyễn Minh Thông - Trưởng Phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biếu diễn, Úy viên.
8. Ông Nguyễn Thu Đông - Trưởng Phòng Quản lý băng đĩa, Cục nghệ thuật biểu diễn, Ủy viên.
9. Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên - Phó trưởng Phòng Ngân sách sự nghiệp, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên.
10. Ông Phạm Đỗ Kỷ - Phó trưởng Phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biếu diễn, Úy viên.
11. Ông Mai Đức Hán - Phó trưởng Phòng Công tác cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Úy viên.
12. Bà Trương Thị Kiều Ngọc - Phó Chánh Văn phòng, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Úy viên.
13. Bà Phạm Thị Hà - Chuyên viên Vụ Đào tạo, Ủy viên.
14. Bà Vũ Thị Thu Hà - Chuyên viên Phòng Kế toán, Tài chính, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy viên.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý, điều hành
1. Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020”
2. Tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo các kế hoạch, phương hướng giải pháp thực hiện Đề án phủ hợp với từng thời kỳ.
3. Tổng hợp quá trình thực hiện Đề án, giám sát, tổ chức đánh giá việc thực hiện Đề án qua từng năm, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Ban Chỉ đạo giao.
Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý điều hành
1. Thành viên Ban Quản lý, điều hành hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Trưởng Ban Quản lý, điều hành sử dụng con dấu của Cục Nghệ thuật biểu diễn trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Ban; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý, điều hành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; quyết định thành lập Tổ Giúp việc để giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, điều hành thực hiện Đề án.
3. Kinh phí hoạt động trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn.
4. Ban Quản lý, điều hành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Cục Trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, NTBD, TĐg (50).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác