262/QĐ-TTG

KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Nguyễn Sinh Hùng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 20/TTr-BVHTTDL ngày 10 tháng 02 năm 2011 và Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 238/TTr-BTĐKT ngày 21 tháng 02 năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 15 tập thể thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có danh sách kèm theo) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCB


DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành  kèm theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 22  tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

 

1. Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3. Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

5. Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

6. Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

7. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

8. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

9. Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

10. Báo Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

11. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

12. Ban Quản lý Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

13. Trung tâm Hội chợ, Triển lãm Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14. Công ty Du lịch dịch vụ Dầu khí Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15. Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Thiết bị văn hóa Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch;

16. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2010./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác