2632/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Ban Tổ chức "Liên hoan sân khấu các vở diễn lịch sử chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội "

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức và chương trình biểu diễn "Liên hoan sân khấu các vở diễn lịch sử chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội'' trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2187/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Nhà hát lớn Hà Nội, các đơn vị nghệ thuật sân khấu Trung ương, địa phương và Quân đội tổ chức "Liên hoan sân khấu các vở diễn lịch sử chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội'';

Xét đề nghị của cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức "Liên hoan sân khấu các vở diễn lịch sử chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội" gồm các ông, bà sau đây.

1. Ông Nguyễn Đăng Chương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn: Trưởng ban.

2. Ông Trần Quốc Chiêm - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội: Đồng Trưởng ban.

3. Bà Ngô Thị Thanh Hòa - Phó Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn: Ủy viên.

4. Ông Đỗ Xuân Thành - Chánh Văn phòng Cục Nghệ thuật biểu diễn: Ủy viên.

5 . Ông Nguyễn Văn trực - Trưởng phòng Nghệ thuật Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội: Ủy viên.

6. Bà Nguyễn Thị Anh Thư - Trưởng phòng Kế toán, Tài chính Cục Nghệ thuật biểu diễn: Ủy viên.

7. Ông Chu thơm - Phó Trưởng phòng Nghệ thuật Cục Nghệ thuật biểu diễn: Ủy viên.

8. Ông Đỗ Kỷ - Phó trưởng phòng Nghệ thuật Cục Nghệ thuật biểu diễn: Ủy viên.

Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm lên kế hoạch và tổ chức liên hoan sân khấu các vở diễn lịch sử chào mừng 1000 năm Thăng long - Hà Nội" tại Hà Nội thành công tốt đẹp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ Chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD, M (18).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác