2633/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội thảo giới thiệu du lịch Việt Nam tại Bắc Kinh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO GIỚI THIỆU DU LỊCH VIỆT NAM TẠI BẮC KINH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Các Hợp tác quốc tế;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế:

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức Hội thảo giới thiệu tiềm năng du lịch việt Nam tại Bắc Kinh nhân chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Trung Quốc.

Điều 2. Về kinh phí:

- Toàn bộ chi phí tổ chức hội thảo; Chi phí cử đoàn Tổng cục Du lịch (04 người) gồm: vé máy bay quốc tế khứ hồi, ăn, ở, phương tiện đi lại, tiêu vặt, khoản taxi, điện thoại tại Bắc Kinh; Chi phí ăn, ở, đi lại cho đoàn nghệ thuật ( 15 người) tại Bắc Kinh được chi từ nguồn ngân sách Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 2009 đã được phân bổ theo kế hoạch.

- Chi phí chuẩn bị trong nước gồm sản xuất ảnh, tờ rơi, tài liệu quảng bá, quà tặng và vận chuyển quá cước được chi bằng nguồn ngân sách của Bộ đã cấp cho Cục Hợp tác quốc tế năm 2009 để xúc tiến quảng bá về Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (b/c);

- Lưu: VT, HTQT, NPL 08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác