2633/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ biên tập Nghị định về hoạt động Nghệ thuật Biểu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 39/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn;

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế và các cơ quan có liên quan soạn thảo đề cương Nghị định về hoạt động Nghệ thuật Biểu diễn;

Căn cứ Quyết định số 2987/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt đề cương Nghị định về hoạt động Nghệ thuật Biểu diễn;

Căn cứ Quyết định số 2083/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban soạn thảo Nghị định về hoạt động Nghệ thuật Biểu diễn;

Xét đề nghị của Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Biên tập Nghị định về hoạt động Nghệ thuật Biểu diễn gồm:

1. Ông Vương Duy Biên, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Tổ trưởng.

2. Bà Ngô Thị Thanh Hoà, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

3. Ông Đào Đăng Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

4. Ông Nguyễn Hoàng Chương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

5. Ông Đào Mạnh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

6. Ông Hoàng Minh Thái - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

7. Ông Nguyền Quốc Quỳ - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch - Thành viên.

8. Ông Phạm Đình Thắng - Trưởng phòng Quản lý biểu diễn và băng đĩa Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

9. Ông Đỗ Xuân Thành - Chánh Văn phòng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

10. Bà Nguyễn Thị Anh Thư - Trưởng phòng Kế toán, tài chính Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

11. Ông Nghiêm Xuân Đông - Phó trưởng phòng Châu Mỹ, Châu Phi Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

12. Bà Phan Thị Hằng - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

13. Bà ngô Thị Ngọc Oanh- Chuyên viên Vụ Pháp chế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

14. Bà Hà Quỳnh Hoa - Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

15. Ông Lê Minh Tuấn - Chuyên viên Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên, thư ký.

Điều 2. Tổ Biên tập có nhiệm vụ giúp Ban Soạn thảo tổ chức nghiên cứu thu thập tài liệu có liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới để xây dựng dự thảo, tổ chức họp lấy ý kiến và hoàn thành bản dự thảo báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tổ Biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Thù lao chi trả cho Tổ Biên tập lấy từ kinh phí sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, các thành viên có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD (1), MT (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác