2634/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức trưng bày "Câu chuyện sông Mê trông - Ước mơ và thách thức"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRƯNG BÀY "CÂU CHUYỆN SÔNG MÊ TRÔNG - ƯỚC MƠ VÀ THÁCH THỨC"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hơp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Di sản văn hóa phối hợp với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Bảo tàng An Giang tổ chức trưng bày "Câu chuyện sông Mê Kông - Ước mơ và thách thức" trong khuôn khổ chương trình hợp tác bảo tàng giữa các nước Đông Nam Á và Thụy Điển:

Thời gian: từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2010 tại Bảo tàng An Giang.

Điền 2. Về kinh phí:

- Ngân sách chương trình hợp tác về bảo tàng giữa các nước Đông Nam Á và Thụy Điển" do Sida tài trợ đài thọ toàn bộ mọi chi phí tổ chức cuộc trưng bày.

Cục Di sản văn hóa chịu chi phí lễ tân, đón tiếp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hơp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT, NPH 7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác