2635/BVHTTDL- DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2635/BVHTTDL- DSVH ngày 17 tháng 07 năm 2013 Về việc Nghiên cứu khu vực Bãi Tiên, xã An Lộc, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

 

Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch nhận được Tờ trình số 1063/TTr- SVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước đề nghị cho ý kiến về việc Công ty TNHH TMV KTKS Trung Kiên xin tạm ứng nguồn kinh phí để triển khai nghiên cứu khu vực Bãi Tiên tại Ấp 2, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Về việc nghiên cứu địa điểm Bãi Tiên, ngày 26 tháng 5 năm 2009 Cục Di sản văn hóa đã có Công văn số 377/DSVH-DT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước phối hợp với chính quyền địa phương có biện pháp bảo vệ di tích, đồng thời, cho tạm dừng khai thác đá tại khu vực này; phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch khai quật khảo cổ để nghiên cứu, tìm hiểu về quy mô, ý nghĩa, chủ nhân, niên đại… của di tích trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

2. Về kinh phí, Điều 37, Khoản 4 của Luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, quy định: Trong trường hợp cần tổ chức thăm dò, khai quật khảo cổ tại địa điểm cải tạo, xây dựng công trình thì kinh phí thăm dò, khai quật khảo cổ được quy định như sau: Đối với công trình được cải tạo, xây dựng không phải bằng vốn của Nhà nước thì kinh phí thăm dò, khai quật được Nhà nước cấp.” Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tạo điều kiện để cơ quan chuyên môn có kinh phí thực hiện việc nghiên cứu khảo cổ theo kế hoạch tại Công văn số 2058/KH- SVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Thông qua kết quả nghiên cứu khảo cổ sẽ đề xuất phương án bảo tồn và phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về nghiên cứu địa điểm Bãi Tiên để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước biết  và chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác