2635/QC-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUY CHẾ tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực Du lịch và Khách sạn Việt Nam - VLE/031"

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2635/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tư;

Căn cứ Nghị định thư tài trợ và văn kiện Dự án Ban Quản lý Dự án Luxembourg VIE/031 "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực Du lịch và Khách sạn Việt Nam'' (Sau đây gọi tắt là Ban Quản lý Dự án VIE/031);

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 9 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành lập Ban Quản lý Dự án Luxembourg VIE/031 "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành du lịch và khách sạn Việt Nam";

Căn cứ Quyết định số 4030/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về phê duyệt nội dung văn kiện dự án VIE/031 "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành du lịch và khách sạn Việt Nam";

Điều 2. Thông tin chung về Dự án

1. Tên dự án: Tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành du lịch và khách sạn Việt Nam";

2. Tên nhà tài trợ: Chính phủ Luxembourg;

3 . Mục tiêu và kết quà chủ yếu của dự án:

3.1. Mục tiêu: Tăng cường năng lực nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch và khách sạn cho 09 trường đào tạo du lịch trọng điểm tại Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, TP, Hồ Chí Minh và Vũng Tàu

3.2. Kết quả chủ yếu:

Đào tạo cho 20 cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt về phát triển và quản lý của các trường đào tạo du lịch; Phát triển và quản lý có hiệu quả hướng tới đạt chuẩn quốc tế cho 05 trường tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP, Hồ Chí Minh và Vũng Tàu

- Phát triển Trường cao đẳng nghề du lịch Huế và Trường trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist thành các trung tâm đào tạo tiêu chuẩn.

- Phát triển mô hình chuẩn quốc gia về đào tạo thực hành của ngành Du lịch; Phát triển mô hình cơ sở đào tạo nghề du lịch và khách sạn tại Đà Nẵng;

- Phát triển kỹ năng nghề và phương pháp sư phạm cho 20 giáo viên lâu năm và 90 giáo viên mới; Nâng cao năng lực tiếng Anh cho giảng viên và sinh viên.

4. Thời gian bắt đầu và kết thúc dự án: từ năm 2010 đến 2012

5. Tổng vốn của dự án: 3.384.000EUR (Ba triệu ba trăm tám mươi bốn ngàn Ơ-rô)

Trong đó:

- Vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Luxembourg: 2.950.000 EUR (Hai triệu chín trăm năm mươi ngàn Ơ-rô)

- Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam: 434.000 EUR (Bốn trăm ba mươi bốn ngàn Ơ-rô)

6. Nguồn vốn và cơ chế tài chính trong nước đối với dự án: Ngân sách cấp phát

Điều 3. Thông tin về Ban QLDA

- Tên giao dịch của Ban Quản lý Dự án VlE/031 : Ban quản lý dự án VlE/031

- Địa chỉ: Nhà 6, Khách sạn Kim Liên, số 7 Đào Duy Anh, TP, Hà Nội

- Điện thoại: 04.35765781

- Fax: 04.35765782

- E-mail:

- Số tài khoản: 108.22890812.013 ngân hàng Techcombank

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án VlE/031

1. Ban Quản lý Dự án VlE/031 được thành lập để giúp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý việc thực hiện dự án "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực du lịch và khách sạn Việt Nam";

2. Việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban Quản lý Dự án VlE/031  được quy đinh trong Quyết định số 3073/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 9 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành lập Ban Quản lý Dự án Luxembourg VIE/031 "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành du lịch và khách sạn Việt Nam";

3. Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế ký kết với nhà tài trợ;

4. Ban Quản lý Dự án VIE/031 và Giám đốc Ban Quản lý Dự án VIE/031 chịu trách nhiệm trước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và pháp luật về hành vi của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

5. Ban Quản lý Dự án VIE/031 có trách nhiệm giải trình với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan quản lý nhà nước về ODA, các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị, xã hội và nhà tài trợ về các vấn đề thuộc thẩm quyền;

6. Mọi hoạt động của gan Quản lý Dự án VIE/031 phải được công khai và chịu sự giám sát theo các quy định hiện hành;

7. Nguồn kinh phí hoạt động của ban Quản lý Dự án VIE/031 được chi từ nguồn kinh phí đối ứng phía Việt Nam do ngân sách nhà nước đảm bảo.

8. Giám sát, quản lý và sử dụng có hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí các nguồn lực của dự án;

9. Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; có các biện pháp phòng chống tham nhũng.

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VIE/031

Điều 5. Lập kế hoạch thực hiện dự án

1. Phối hợp với Nhà tài trợ trong việc xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết hàng năm thực hiện dự án, bao gồm: kế hoạch giải ngân kế hoạch chi tiêu, kế hoạch đấu thầu...

2. Xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí chấp nhận kết quả đối với từng hoạt động của dự án để làm cơ sở theo dõi, đánh giá.

3. Kế hoạch chi tiết hàng năm xây dựng trên cơ sở thống nhất với nhà tài trợ và trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt phù hợp với lịch biểu xây dựng kế hoạch hàng năm, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo Điều ước quốc tế cụ thể về ODA đã ký.

Điều 6. Quản lý quá trình chuẩn bị thực hiện dự án

Việc quản lý chuẩn bị thực hiện dự án thực theo quy định hiện hành, có áp dụng một số quy định có tính đặc thù đối với dự án ODA trên cơ sở hiệp định đã ký với nhà tài trợ và văn kiện Dự án.

Điều 7. Thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng

1. Thực hiện nhiệm vụ về đấu thầu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định đấu thầu của nhà tài trợ;

 2. Quản lý việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng đã ký kết với nhà thầu trên các phương diện: tiến độ, khối lượng, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

3. Theo dõi, giám sát đánh giá hoạt động và kết quả hoạt động của nhà thầu. Kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện các hợp đồng theo thẩm quyền;

4 . Tổ chức thực hiện nghiệm thu sản phẩm; thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Quản lý tài chính, tài sản và giải ngân

Quản lý tài chính, tài sản và thực hiện các thủ tục giải ngân theo quy định của pháp luật và phù hợp với các quy định của nhà tài trợ.

Điều 9. Công tác hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình

1. Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự của Ban Quản lý Dự án VI E/031;

2. Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, tập hợp, phân loại, lưu trữ toàn bộ thông tin, tư liệu gốc liên quan đến dự án và Ban Quản lý Dự án VI E/031 theo các quy định của pháp luật;

3. Chuẩn bị để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai hoá nội dung, tổ chức, tiến độ thực hiện và ngân sách của dự án cho những đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án

4. Cung cấp các thông tin chính xác và trung thực cho các cơ quan bảo vệ pháp luật, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nhà tài trợ, các cơ quan thông tin đại chúng và cá nhân liên quan trong khuôn khổ nhiệm và và trách nhiệm được giao, ngoại trừ những thông tin được giới hạn phổ biến theo luật định;

5. Và đại diện theo ủy quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong các giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện được xác định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án VIE/031 và tại các văn bản ủy quyền;

6. Làm đầu mối của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan tham gia thực hiện dự án trong việc liên hệ với nhà tài trợ về các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện dự án;

7. Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia các hoạt động của dự án.

Điều 10. Công tác theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện dự án

1. Tổ chức đánh giá về hoạt động của Ban Quản lý Dự án VIE/031;

2. Tổ chức theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện dự án theo quy định hiện hành, trong đó;

a) Lập báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định; cung cấp, chia sẽ thông tin thông qua hệ thống quốc gia theo dõi, đánh giá chương trình, dự án ODA;

b) Là đầu mối phối hợp với nhà tài trợ hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền để đánh giá chương trình, dự án.

3. Gửi báo cáo tình hình thực hiện dự án định kỳ và đột xuất theo quy định hiện hành tới Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch để gửi các báo cáo trên tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát và hỗ trợ quá trình thực hiện;

Điều 11. Công tác nghiệm thu, bàn giao, quyết toán dự án

1. Ban Quản lý Dự án VIE/031 có trách nhiệm phối hợp với Nhà tài trợ chuẩn bị để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  nghiệm thu và bàn giao dự án đã hoàn thành cho đơn vị tiếp nhận theo quy định để vận hành, khai thác.

2. Sau khi Dự án kết thúc, Ban Quản lý Dự án VIE/031 phối hợp với Nhà tài trợ lập báo cáo kết thúc dự án và báo cáo quyết toán dự án trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định hiện hành.

Điều 12. Các nhiệm vụ đặc thù

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền cho Ban Quản lý Dự án VIE/031  thực hiện nhiệm vụ của Chủ dự án đối với các hoạt động điều hành, quản lý thuộc phạm vi Dự án;

2. Ban Quản lý Dự án VIE/031  chịu trách nhiệm điều hành các công việc của Ban Quản lý Dự án VIE/031  để đảm bảo sự phối hợp thống nhất với chuyên gia của Cơ quan phát triển Luxembourg và các đối tượng thụ hưởng của dự án trong quá trình triển khai các hoạt động của Dự án.

Điều 13. Một số nhiệm vụ khác

Ban Quản lý Dự án VIE/031 thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ dự án do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

 

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Điều 14. Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Dự án VIE/031

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án VIE/031 bao gồm:

1. Ban Quản lý Dự án VIE/031 bao gồm: Giám đốc Dự án, các thành viên khác của Ban Quản lý Dự án VIE/031 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm bán thời gian.

2. Bộ phận hỗ trợ về hậu cần: gồm các nhân viên hành chính, tài chính, lài xe...được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng lao động theo các quy định hiện hành của Việt Nam và phù hợp với yêu cầu của nhà tài trợ.

Điều 15. Giám đốc Ban Quản lý Dự án VIE/031

1. Giám đốc Ban Quản lý Dự án VIE/031 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm và miễn nhiệm.

2. Giám đốc Ban Quản lý Dự án VIE/031  làm việc theo chế độ thủ trưởng, quyết định và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

Điều 16. Nhân sự của Ban Quản lý dự án VIE/031

1. Nhân sự của Ban Quản lý Dự án VIE/031 được phê duyệt theo Quyết định số 3073/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 9 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành lập Ban Quản lý Dự án VIE/031 "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành du lịch và khách sạn Việt Nam"; do Chính phủ đại công quốc Luxembourg tài trợ.

2. Ủy quyền Giám đốc Dự án ký hợp đồng tuyển dụng, thuê mướn đối với các nhân lực thuộc bộ phận hỗ trợ về hậu cần cho Ban quản lý dự án.

Điều 17. Chế độ đãi ngộ của Ban Quản lý dự án VIE/031

ban Quản Dự án VIE/031  được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành liên quan đến các dự án ODA

 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Giám đốc Ban Quản lý Dự án VIE/031, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quy chế này./.

 

Nơi nhận:

-Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

-Các Vụ, KHTC, Đào tạo, Văn phòng Bộ;

-Cục HTQT;

-Lưu VT, BQLDAVIE/031 (25).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác