2635/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện việc đúc tượng và vận chuyển tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Mông Cổ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH THỰC HIỆN VIỆC ĐÚC TƯỢNG VÀ VẬN CHUYỂN TƯỢNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SANG MÔNG CỔ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm Căn cứ Quyết định số 2461/QĐ-BVHTTDL ngày 8 tháng 7 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thủ đô UIanbato, Mông Cổ;

Xét đề nghị của Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện đúc tượng và vận chuyển tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Thủ đô Ulanbato Mông Cổ nhằm trưng bày trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường Trung học số 14 mang tên Hồ Chí Minh.

Thời gian: từ ngày 8 đến 14 tháng 8 năm 2009

Điều 2. Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đường hàng không từ Hà Nội, Việt Nam đến UIanbato, Mông Cổ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, Cục HTQT (1), THV.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác