2635/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực Du lịch và Khách sạn Việt Nam - VIE/031".

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA;

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 9 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành lập Ban Quản lý Dự án Luxembourg VIE/031 "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành du lịch và khách sạn Việt Nam";

Căn cứ Nghị định thư tài trợ ký ngày 20/01/2010 giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg  Dự án "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành du lịch và Khách sạn Việt Nam";

Xét đề nghị của giám đốc Ban Quản lý dự án VIE/031

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tô chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực du lịch và Khách sạn Việt Nam -VIE/031''.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Ban QLDA và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Các Thứ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐT, VTQ (25).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác