2636/BVHTTDL- DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2636/BVHTTDL- DSVH ngày 17 tháng 07 năm 2013 Về việc Lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đình Cao Xá và di tích chùa Nam Cường, tỉnh Phú Thọ.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Phúc đáp Công văn số 2029, 2030/UBND-VX5 ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị cho chủ trương lập dự án tu bổ di tích đình Cao Xá, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao và di tích chùa Nam Cường, xã Thanh Uyên, huyện Tam nông. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đình Cao Xá và di tích chùa Nam Cường để bảo tồn và phát huy giá trị.

2. Về kinh phí, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã, đang hỗ trợ để tu bổ một số di tích, như: chùa Bồng Lai, đình Bảo Đà, đền Đào Xá (Tam Công)… Do đó, để thực hiện dự án bảo quản, tu bổ 2 di tích này, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án.

3. Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện Dự án phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa- danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TTr- BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ, di tích đình Cao Xá và di tích chùa Nam Cường./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Sở VHTTDL tỉnh phú Thọ;

- Lưu: VT, DSVH, LQV.11.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác