2636/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đề án quảng bá du lịch Việt Nam trên xe taxi Luân Đôn

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUẢNG BÁ DU LỊCH VIỆT NAM TRÊN XE TAXI LUÂN ĐÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị  định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ tại Công văn số 1674/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 3 năm 2009 về việc xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1784/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 05 năm 2009 về việc quảng bá du lịch Việt Nam trên xe ta xi Luân Đôn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hơp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án quảng bá du lịch Việt Nam trên xeta xi Luân Đôn do Cục Hợp tác quốc tế xây dựng.

Điều 2. Về kinh phí: Toàn bộ chi phí phê duyệt đề án trích từ nguồn kinh phí Chính phủ cấp cho Quỹ Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục trưởng Cục Hơp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (báo cáo);

- Lưu: VT, HTQT, NPL 7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác