2636/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức chương trình Hợp xướng và dàn Kèn tại Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long -Hà Nội tại Quảng Trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010;

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại Quảng Trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2010 về việc phân công thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long -Hà Nội tại Quảng Trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010;

Căn cứ Quyết định tổ chức số 2482/QĐ BVHTTDL ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việcTổ chức chương trình Hợp xướng và dàn Kèn tại Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long -Hà Nội tại Quảng Trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức chương trình Hợp xướng và dàn Kèn tại Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng Trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010 gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Đạo toàn Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở Trưởng ban

2. Ông Trần Minh Chính Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở P. Trưởng ban

6. Ông Hoàng Minh Thái - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

7. Ông Nguyễn Quốc Quỳ - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

8. Ông Phạm Đình Thắng - Trưởng phòng Quản lý biểu diễn và băng đĩa Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

9. Ông Đỗ Xuân Thành - Chánh Văn phòng Cục Nghệ thuật Biểu diễu Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

10. Bà Nguyễn Thị Anh Thư - Trưởng phòng Kế toán, Tài chính Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

11. Ông Nghiêm Xuân Đông - Phó trưởng phòng Châu Mỹ, Châu Phi Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

12. Bà Phan Thị Hằng - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

13. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh - Chuyên viên Vụ Pháp chế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

14. Bà Hà Quỳnh Hoa - Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

15. Ông Lê Minh Tuấn - Chuyên viên Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên, thư ký.

Điều 2. Tổ Biên tập có nhiệm vụ giúp Ban Soạn thảo tổ chức nghiên cứu, thu thập tài liệu có liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới để xây dựng dự thảo, tổ chức họp lấy ý kiến và hoàn thành bản dự thảo báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tổ Biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Thù lao chi trả cho Tổ Biên tập lấy từ kinh phí sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, các thành viên có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ trưởng Hoàng tuấn Anh (đề b/c);

-  Lưu: VT, NTBD (1), MT (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác