2637/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ chùa Mía đến đền, lăng Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2157/VHTTDL- QLDS ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến về việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ chùa Mía đến đền, lăng Ngô Quyền tại xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuật Dự án nậng cấp, cải tạo tuyến đường chúa Mía-lăng Ngô Quyền-Xuân Sơn, gồm nội dung nâng cấp, cải tạo tuyến đường chùa Mía đến lăng Ngô Quyền với mặt đường rải bê tông nhựa, hai bên xây dựng rãnh thoát nước.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Để phù hợp với nội dung Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị làng cổ ở Đường Lâm đã được phê duyệt, đoạn đường trong khu dân cư cần thiết kế với chiều rộng mặt đường xải bê tông nhựa rộng tối đa 5,5m và chỉ đổ thêm lớp bê tông nhựa hạt trung dày 7cm lên trên mặt đường hiện có.
- Đối với các vị trí có xây dựng kè chắn hai bên đường trong khu vực di tích làng cổ ở Đường Lâm, cần bổ sung giải pháp đắp đất, trồng cỏ phủ lên trên bề mặt kè để hạn chế việc bê tông hóa.
- Căn cứ pháp lý của Dự án cần bổ sung Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chỉnh phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du  lịch thành phố Hà Nội hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện dự án và tổ chức công bố để nhân dân địạ phương được biết trước khi triện khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.7.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác