263/BVHTTDL-KHTC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp văn hoá thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020 định hướng đến năm 2025.

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã nhận được Công văn số 784/VHTTDL-KHTH ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái về việc thẩm định Quy hoạch tổng thề phát triển sự nghiệp văn hoá thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 20/0-2020, định hướng đến năm 2025. Sau khi nghiên cứu nội dung Quy hoạch và xem xét các ý kiến thẩm định, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

I. Thống nhất với các nội dung cơ bản được thể hiện trong dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp văn hoá thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025.

II. Tuy nhiên, để dự thảo Quy hoạch này có tính khả thi, đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:

1. Về tính liên kết, bổ trợ của các lĩnh vực được Quy hoạch: Hiện nay 04 lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch là một thể thống nhất, có tính bổ trợ kết hợp. Do đó, trong tên Quy hoạch cũng cần thể hiện rõ tên 04 lĩnh vực này; và trong nội dung các Phần của Quy hoạch cũng cần thể hiện được sự đa dạng mà thống nhất, riêng biệt mà liên kết, bổ trợ cho nhau của các lĩnh vực nhằm thúc đẩy phát triển ngành văn hoá, thể thao và du lịch nói riêng, kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái nói chung. Yêu cầu rà soát để điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong Quy hoạch theo định hướng như trên.

2. Về bố cục các Phần trong Quy hoạch: Phần thứ IV cần tách những nội dung liên quan đến tên công trình, địa điểm, phân kỳ đầu tư, số vốn vào Phần Mục lục; giải pháp về huy động vốn nên đặt tại Phần thứ V; và dự kiến tổng số lượng những công trình (chỉ nêu những công trình lớn, trọng điểm) vào Phần thứ III.

3. Đối với căn cứ lý luận và thực tiễn để lập Quy hoạch tại các trang 4-7 của dự thảo Quy hoạch: Nội dung này đề cập đến rất nhiều căn cứ, nhưng các căn cứ quan trọng nhất thì lại thiếu. Ví dụ như: Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Di sản văn hóa, Luật Điện ảnh, Luật Thể dục Thể thao... Yêu cầu nghiên cứu bổ sung.

4. Các Biểu số 1 , 2, 3, 4, 5 tại các trang 20-23 của dự thảo Quy hoạch có nêu số liệu thực trạng trình độ và cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức viên chức ngành văn hoá, thể thao và du lịch không thống nhất. Ví dụ như: Biểu số 1 thì nêu số lượng thạc sĩ là 02, nhưng nếu tính tổng cộng 04 Biểu còn lại thì số lượng thạc sĩ chỉ là 01 . Yêu cầu rà soát, thống nhất về số liệu.

5. Đối với nội dung Phần II: Thực trạng văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái từ năm 2006-2009, yêu cầu nghiên cứu bổ sung

-Đánh giá, so sánh giữa những nội dung hiện trạng của từng lĩnh vực với những nội dung đã được định hướng tại Quy hoạch theo từng lĩnh vực đến 2010 đã được phê duyệt trước đây.

- Các nội dung (bao gồm cả đánh giá và chỉ tiêu định lượng) về số lượng di sản văn hóa đã được bảo tồn, phát huy; về lĩnh vực gia đình; về thể thao thành tích cao; thu nhập xã hội từ du lịch vào thực trạng thực hành nghiệp vụ văn hoá, thể thao và du lịch, các trang 28-34 của Quy hoạch.

- Thực trạng về cơ sở vật chất du lịch vào các trang 34-43 của Quy hoạch và thực trạng về công tác xã hội hóa hoạt động du lịch vào các trang 43-45 của Quy hoạch.

6. Đối với nội dung Phần III: Nội dung Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025 :

- Đối với việc tính chung cả ngành văn hoá, thể thao và du lịch theo chỉ số ICOR tại trang 53 của Quy hoạch. Vì đối với 03 lĩnh vực văn hoá, gia đình và thể dục thể thao là 03 lĩnh vực có tính chất xã hội, liên quan đến bản sắc văn hóa của một dân tộc và không thể định lượng hiệu quả theo chỉ số ICOR. Yêu cầu loại bỏ dự báo theo cách tính này đối với 03 lĩnh vực nêu trên.

- Yêu cầu rút ngắn, cô đọng đối với các quan điểm chung, mục tiêu chung; cụ thể hóa hơn nữa đối với các quan điểm phát triển, mục tiêu chính tại các trang 54-60 của Quy hoạch.

-Bổ sung dự kiến thu nhập từ hoạt động du lịch, tách rõ dự báo số lượng khách nội địa và khách quốc tế tại Biểu số 10, các trang 60-61 của Quy hoạch.

7. Đối với mục 9. Xây dựng mối liên hệ liên ngành tại các trang 158-161 của Quy hoạch không thấy đề cập đến mối liên hệ giữa ngành văn hoá, thể thao và du lịch với các ngành quan trọng như: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải. Yêu cầu nghiên cứu bổ sung.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái chỉnh sửa, hoàn thiện Quy hoạch trên trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để báo cáo);

-Thứ trưởng Trần Chiến Thắng.

-UBND tỉnh Đăk Nông;

-Cục Di sản văn hoá;

-Lưu: VT, KHTC, PT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác