263/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS – Việt Nam lần thứ VI 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS – Việt Nam lần thứ VI 2012 tại Hà Nội từ ngày 27 tháng 5 đến 30 tháng 5 năm 2012, gồm có các ông bà sau đây:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban;

2. Ông Phan Đình Thanh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh – Phó Trưởng ban;

3. Bà Nguyễn Thị Thu Huệ, Phó trưởng ban Thư ký biên tập, Đài truyền hình Việt Nam – Phó Trưởng ban;
4. Bà Hoàng Thị Điệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Ủy viên;

5. Ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - Ủy viên;

6. Ông Lê Ngọc Định, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Ủy viên;

7. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó Chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh Việt nam - Ủy viên.
Điều 2. Kinh phí 

Chi phí cho các hoạt động của Ban chỉ đạo trích từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS – Việt Nam lần thứ VI cấp cho Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng   Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam và các ông bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác